Undervisning og behandling.

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden,
maa jeg kunne forstaa mere end han
– men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar.

(Kierkegaard)

Når en ny elev starter:

Den nye elev starter altid med en rundvisning på skolen. Her møder man for første gang sine nye klassekammerater og kommer rundt og ser lokaler og danner sig det første indtryk.
Under rundvisningen får man svar på spørgsmål, men der bliver også spurgt ind til, hvordan eleven forholder sig til skoleskift, og hvilke forventninger man har. Hvis det er muligt vil vi gerne høre om tidligere skoleerfaringer, og om hvordan man har det med skolens fag.
Den første rigtige skoledag, bliver man tilknyttet en kontaktlærer og en af de andre elever fra klassen bliver tilknyttet som mentor, for at sikre den bedst mulige opstart.
Inden for den første rigtige skolemåned, vil vi sammen med eleven afdække det faglige standpunkt, og vi vil i samarbejde med eleven lægge den første foreløbige undervisningsplan. Den vil typisk dække de efterfølgende 3 – 4 måneder.
Det forekommer, at elever viser, at de har særlig markante skolefaglige vanskeligheder. Vi vil i sådanne tilfælde søge at afdække årsagen til vanskelighederne. Dysleksi, dyskalkuli (talblindhed) eller forsinket udvikling, kan ofte afsløres ved test. Hvis en sådan mistanke opstår, vil vi i samarbejde med elev og hjemmet foranstalte relevante tests.

Undervisning:
Et kendetegn ved eleverne på Kasernevejen skole er, at de har vanskeligt ved at indgå i komplekse sociale situationer. Det at indgå i en klasse er socialt komplekst, men når vi alligevel vælger at eleverne skal være på undervisningshold (et socialt forpligtigende fællesskab) har det flere årsager.

  • For det første: Er det det alle eleverne fremhæver, allerede de første gange vi taler med dem, efter de er startet. De ønsker alle at have kammerater, og blive værdsat af ligeværdige.
  • For det andet: At deltage i et fællesskab, giver det ”spejl” som eleverne skal bruge, for at danne et ”eget” selvbillede.
  • For det tredje: Vygotsky og efter ham mange, mange andre gode forskere, fremhæver, at læring opstår i samspillet med det omgivende miljø. Både den kulturelle og den undervisningsfaglige udvikling foregår i det område, der ligger imellem det vi evner selvstændigt, og så det vi evner med støtte fra andre. Den bedste undervisning foregår i en klasse, hvor der er et væld af muligheder for at koble sig på ny læring, der hvor inspirationen melder sig.

Det er hovedargumentationen for os og for eleverne, for at organisere os i undervisningshold.

Undervisningens indhold:

Eleverne på Kasernevej73 har stor variation i deres indbyrdes faglige niveau. Derfor er der lagt individuelle undervisningsplaner, for hver enkelt elev. Som udgangspunkt lægger vi vægt på at alle elever arbejder på at nå, så langt som de kan i fagene dansk, matematik og engelsk. (tysk, fysik på tilvalg) Det er de fag, der vægtes, når eleverne skal til at vælge ungdomsuddannelse.
Undervisningen i de tre fag er organiseret i moduler, der giver mulighed for individuel træning samt giver undervisningsholdene rum til fællesøvelser.
Folkeskolens øvrige fag tilrettelægges temaforløb. Det er i temaforløbne at elevernes motivation skærpes. Temaerne rækker over flere enkeltfag og her er der brug for de kundskaber man har tilegnet sig i grundfagene. Det er nu man kreativt skal skabe den næste udstilling, lave en video, et teaterstykke eller skrive en stil/ opgave. Temaforløb strækker sig fra 2 uge og op til flere måneder.
Pointen i disse temaer er, at det skaber langt mere helhedsorienterede læringsmuligheder for eleverne. Når et emne indeholder alt fra håndværk, over billedkunst, madlavning, museumsbesøg og rollespil til matematiske problemer opgaver der skal læses, skrives og fremlægges, så er der langt flere muligheder for eleverne til at koble sig på temaet, end hvis man blot udøver ”røv til sæde” undervisning.

At studere er som at ro op ad strømmen,
ikke at gøre fremskridt er at glide tilbage
(Kinesisk ordsprog)

Vi er en skole til sang og musik. Hver dag indledes med fælles morgensang for alle. Morgensangen indledes med at en vælger tre sange fra vores mappe. Alle kommer til efter et system, så vi kommer godt rundt i sangmappen alt efter om det er en af de yngste, en af de lidt ældre, eller en voksen der vælger dagens obligatoriske sange. Herefter oplyses om ændringer, nyheder, sygefravær o.l. hvorefter ordet er frit til at fortælle interessante nyheder eller oplevelser. Skal der nye sange i mappen øver vi dem i musikundervisningen, og når tilpas mange kender dem, bliver de optaget i den fælles morgensangsmappe.
Særlig musikinteresserede elever akkompagnerer morgensangen, under ledelse af pianisten Keld.
Skolen på Kasernevejen73 er en byskole. Vi udnytter byens rum som ligger indenfor gåafstand af skolen. Skøjtebane, legepladser, Holbæk stadion, museer, bibliotek, biograf og teatre giver nærmest sig selv, men også byens historie gennem mindesmærker og historiske bygninger bliver brugt aktivt i forhold til undervisningen.
Samarbejdet med opholdsstederne Sørningevej og Bennebovej bevirker, ud over mange andre fordele, at vi kan låne minibusser, og dermed kan vi transportere alle elever på en gang på ekskursioner og ture, der ligger længere væk.

Behandlingsdelen:

Det er vigtigt at holde sig for øje, at ingen elever er på Skolen på Kasernevej73 alene på grund af faglige vanskeligheder. Elevernes udfordringer og deraf medfølgende adfærd, resulterer ofte i, at de bliver skubbet ud af de sociale sammenhænge de burde at være i, og som de ønsker at være en del af.
På Kasernevejen73 er der tydelige rammer. Der er rutiner, som giver den fornødne sikkerhed for, at alle ved, hvad man skal forholde sig til. De voksne er altid i feltet, og vi gør en dyd ud af at skabe forudsigelighed og tryghed.
Et væsentligt element i, at behandlingen lykkes, er personalets evne til at skabe en bærende relation. Det er med udgangspunkt i barnets interesser og i ”det fælles tredje” at relationen har sit udspring. Det at skabe en fællesinteresse og tage elevens erfaringer ”alvorligt”, samt at invitere til fælles udfordringer, (skolearbejde) giver stille og roligt eleverne mod på at tage de skridt, der skal til, for at skabe de personlige følelsesmæssige ændringer, der i sidste ende skal hjælpe eleven videre.

Hvis du tænker for længe på det næste skridt,
kommer du til at tilbringe livet på et ben
(Kinesisk ordsprog)

Der er sociale handleplaner på hver enkelt elev, og skolens rummelighed gør, at der er muligheder for at følge op, på de individuelle forløb, der er forelagt og besluttet på status og behandlingsmøder.

Vi har ofte set elever, hvor behandlingsmål er fuldført, og eleverne føler sig rustet til at vende tilbage til folkeskolen, selv om de ikke fagligt er helt på omgangshøjde med deres jævnaldrende kammerater. I sådanne situationer bliver der i samarbejde med sagsbehandler, hjem og skole lavet en vurdering om at eleven kan vende tilbage til almenområdet, og under hvilke omstændigheder det kan ske.

På skolen har vi set gode resultater for elever, der er vendt tilbage til folkeskolen.

Skole/ Hjem.

Det er meget vigtigt at understrege elevernes udvikling, fagligt og socialt afhænger af, at der er et godt samarbejde mellem skole og hjem. Den indflydelse barnets netværk udenfor skolen påvirker med, har så stor betydning for barnet, at det gode samarbejde og den gensidige forståelse og respekt for hinanden, er af afgørende betydning for eleven.

Vi har fast to statusmøder om året. For elever på opholdsstederne Sørningevej og Bennebovej, foregår det i forbindelse med statusmøderne her. For eksterne elever ligger de faste statusmøder i november og i maj. Forud for møderne udarbejder skolen en statusrapport.

Ud over de faste statusmøder, aftales samarbejdsmøder i det omfang de skønnes nødvendigt. Disse møder har karakter af skole/ hjemmøder og handler for det meste om det koordinerende samarbejde omkring eleven.

Kontaktlæreren vil enten telefonisk eller via kontaktbog, løbende holde hjemmet orienteret om, hvordan det går i skolen.
Efter omkring 1,5 – 2måneder vil kontaktlæreren indkalde til samarbejdsmøde med hjemmet.